GenieTemplates.Com GenieTemplates.Com
Price & Package Categories Genie Club Member Ask Genie Genie's Tips&Trick Orderคำอธิบายและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Features ต่าง ๆ
Catalogue (แคตาล๊อกสินค้า) Shopping Cart (ตะกร้าสินค้า)
Order Form (ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า) Member (ระบบสมาชิก)
Webboard (กระดานสนทนา) Search Engine (ระบบค้นหาสินค้า)
News Letter (จดหมายข่าว) Mail List (ระบบส่ง email )
News (ระบบแสดงข่าวสาร) Download List (รายการไฟล์ Download)
Photo Gallery (ห้องแสดงรูปภาพ) Links List (รวมรายการ Links)
FAQ (คำถามที่ถามบ่อย) Contact Form (ฟอร์มการติดต่อ)
Custom Page (เว็บเพจภายในตามใจท่าน) Counter (ตัวนับจำนวนผู้ชม)
Thai/English Switch (สลับภาษา ไทย/อังกฤษ) On/Off Menu Switch (ปิด/เปิด เมนูต่างๆ)
Welcome Script (ข้อความต้อนรับ) Promotion Area (พื้นที่ส่งเสริมการขาย)


Catalogue (แคตาล๊อกสินค้า)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการสินค้า
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนสินค้า
เลือกที่จะแสดง หรือ ซ่อน รายการสินค้า
แบ่งแยกหมวดหมู่สินค้า ได้ 1 ระดับ
แสดงหมวดหมู่สินค้า และตัวเลขสินค้าบนเมนูรอง
นำรูปภาพขึ้นแสดงทั้งแบบรูปเล็กและรูปใหญ่
กำหนดรายละเอียดสินค้า รหัสสินค้า ราคา ขนาด น้ำหนัก
แสดงราคาธรรมดา/ราคาพิเศษ
แปลงราคา บาท ไปเป็น ดอลล่า หรือ ยูโร ได้โดยอัตโนมัติ โดยอิงกับระบบสลับภาษา
กำหนดภาษี (VAT) และแสดงราคาบวกภาษี (VAT)
นำสินค้าลงระบบตะกร้า (Shopping Cart)
นำสินค้าส่งไประบบสั่งซื้อ (Order Form)
ทำ Link เชื่อมไปยังเว็บไซท์หลักของสินค้า
สามารถส่ง URL ของสินค้าไปยังผู้อื่น
สามารถ Link ไปยังภาพขนาดใหญ่ของสินค้า
แสดงจำนวนสินค้าคงคลัง
แจ้งเตือน จำนวนสินค้าเหลือน้อย
กำหนดการสั่งซื้อได้/ไม่ได้ หากสินค้าเหลือน้อย
Back to Top
Shopping Cart (ตะกร้าสินค้า)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการสินค้าในตะกร้า
รับรายการสินค้าที่มาจาก แคตาล๊อกสินค้า
แสดงยอดรวมราคาในตะกร้า
นำสินค้าส่งไประบบสั่งซื้อ (Order Form)
แสดง Link ของรายละเอียดสินค้าเพื่อกลับไปดู
ย้อนกลับไปหน้าเดิมที่นำสินค้าลงตะกร้า
Back to Top
Order Form (ฟอร์มสั่งซื้อสินค้า)
รับรายการสินค้าที่มาจาก แคตาล๊อกสินค้า (ในกรณีที่ไม่ใช้ตะกร้าสินค้า)
รับรายการสินค้าที่มาจาก ตะกร้าสินค้า
ส่งรายละเอียดการสั่งซื้อไปยัง email ที่กำหนด
จัดเก็บรายละเอียดการสั่งซื้อลงฐานข้อมูลประวัติการซื้อ
ลบจำนวนสินค้าออกจากสินค้าคงคลัง
Back to Top
Member (ระบบสมาชิก)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการสมาชิก
สมัครสมาชิกใหม่
แจ้งรหัสผ่านทาง email ของผู้สมัครกรณีลืมรหัสผ่าน
ใช้ email เป็น username ในการบ่งชี้บุคคล ง่ายต่อการจดจำ
เลือกที่จะรับหรือไม่รับ news letter
Back to Top
Webboard (กระดานสนทนา)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข หัวข้อ
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนกระทู้
แสดงกระทู้ตามลำดับวันเวลา
แสดงจำนวนผู้อ่านและผู้ตอบ
Back to Top
Search Engine (ระบบค้นหาสินค้า)
ค้นหาสินค้าตามคำที่ต้องการ
ค้นหาแบบละเอียด จากชื่อ รหัส หมวดหมู่ และช่วงราคาสินค้า
Back to Top
News Letter (จดหมายข่าว)
สามารถเพิ่ม/ลบ รายการผู้รับ News Letter
รับสมัครผู้รับ News Letter จากการกรอก email
ผู้รับ News Letter สามารถยกเลิกการรับข่าว ได้เอง
รายชื่อ email จะถูกนำไปใช้ในระบบ Mail List
Back to Top
Mail List (ระบบส่ง email )
ส่งข่าวสารให้สมาชิก หรือผู้รับ news letter ทั้งหมด
ส่งไปในรูปแบบ Text หรือ HTML
Back to Top
News (ระบบแสดงข่าวสาร)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข่าวสาร
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนข่าว
แสดงข่าวสาร และรูปภาพประกอบ
จัดเก็บข่าวสารเป็นลำดับตามวันเวลา
สามารถเลือกจำนวนข่าวที่จะแสดงหรือไม่แสดงเลย ในหน้าแรกของเว็บไซท์
Back to Top
Download List (รายการไฟล์ Download)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการไฟล์ Download หัวข้อ คำอธิบาย
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน
แยกหมวดหมู่ไฟล์ ได้ 1 ระดับ
แยกจำนวนหน้าของหน้าแสดงไฟล์
แสดงเป็น Link ของหมายเลขหน้า หน้าแรกสุด หน้าหลังสุด ตัวชี้หน้าก่อนหน้าและหน้าถัดไป
เลือกหรือไม่เลือก ที่จะต่อเชื่อมกับระบบ Member เพื่อให้ Member เท่านั้นที่ download ได้
Back to Top
Photo Gallery (ห้องแสดงรูปภาพ)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการรูปภาพและคำอธิบายรูปภาพ
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
แยกหมวดหมู่รูปภาพ ได้ 1 ระดับ
แสดงรูปภาพขนาดเล็ก เพื่อคลิ๊กเปิดรูปขนาดใหญ่
แยกจำนวนหน้าของหน้าแสดงรูปภาพ
แสดงเป็น Link ของหมายเลขหน้า หน้าแรกสุด หน้าหลังสุด ตัวชี้หน้าก่อนหน้าและหน้าถัดไป
Back to Top
Links List (รวมรายการ Links )
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการ Link หัวข้อ คำอธิบาย
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน Link
แยกหมวดหมู่ Link ได้ 1 ระดับ
แยกจำนวนหน้าของหน้าแสดง Link
แสดงเป็น หมายเลขหน้า หน้าแรกสุด หน้าหลังสุด ตัวชี้หน้าก่อนหน้าและหน้าถัดไป
Back to Top
FAQ (คำถามที่ถามบ่อย)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการคำถาม คำตอบ
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน
ใส่รูปภาพ ประกอบคำถาม คำตอบ
ไม่แยกหมวดหมู่
Back to Top
Contact Form (ฟอร์มการติดต่อ)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายละเอียดการติดต่อ
รับรายละเอียดการติดต่อส่งมายัง email ที่กำหนด
แสดงรายการสถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ แผนที่
Back to Top
Custom Page (เว็บเพจภายในตามใจท่าน)
แสดงได้ 1 ระดับ แสดงที่ เมนูรอง
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข เนื้อหารูปภาพ ได้ทั้งหน้า
ตั้งชื่อเว็บเพจภายในได้ และสร้าง Link อัตโนมัติแสดงที่ เมนูรอง
สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนหน้า
Back to Top
Counter (ตัวนับจำนวนผู้ชม)
นับจำนวนผู้ชมที่ online ในขณะนั้นได้
นับจำนวนผู้เคยเข้าชมทั้งหมด
สามารถใส่ Script ของ Counter ที่อื่นแทน Counter ที่มีให้อยู่แล้วได้
แยกจำนวนผู้เข้าชมแบ่งเป็นรายวัน รายเดือน รายปี
Back to Top
Thai/English Switch (สลับภาษา ไทย/อังกฤษ)
ปุ่มปรับการแสดงเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ
การปรับจะปรับหน้าที่กำลังแสดงในขณะนั้น ไม่ใช่ต้องไปหน้าแรกเพื่อแสดงอีกภาษา
สามารถเลือกการแสดงภาษาหลัก เป็นภาษาเริ่มต้นเมื่อเข้าเว็บไซท์
สามารถเลือกแสดงเพียงภาษาเดียว และ ซ่อนปุ่มปรับภาษา
Back to Top
On/Off Menu Switch (ปิด/เปิด เมนูต่างๆ)
ใช้ในการปิดเปิด ปุ่ม เมนูหลัก และ เมนูรอง ต่างๆ
การปิดบางรายการจะมีผลถึงรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปิดระบบ แคตาล๊อก ก็จะเป็นการปิด ตะกร้าสินค้า และ ฟอร์มการสั่งซื้อไปด้วย
Back to Top
Welcome Script (ข้อความต้อนรับ)
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข คำทักทายที่จะขึ้นแสดงหน้าแรก
ใส่รูปภาพประกอบได้
Back to Top
Promotion Area (พื้นที่ส่งเสริมการขาย)
เลือกสินค้า เข้ามาแสดงในพื้นที่ที่เด่นชัดหน้าแรก หรือ หน้าสินค้า (Product)
แทรกรายการสินค้าแนะนำ ต่อท้ายหน้าสินค้าปรกติ ที่แสดงในหน้า Product
Back to Top

บริการเสริม เชื่อมต่อระบบ ตัดเงินบัตรเครดิตของธนาคาร
หากท่านสามารถขอใช้บริการ ตัดเงินผ่านบัตรเครดิต กับธนาคารผ่านแล้ว ทางเราจะทำการ ประสานงานกับธนาคารเพื่อ ให้ระบบ order สามารถเชื่อมต่อกับระบบ payment gateway ของธนาคารได้อย่างสมบูรณ์Home l About Us l Terms & Conditions l Site Map l Contact Us
Price & Package l Template Categories l Genie Club l Member l Ask Genie l Genie’s Tips & Tricks l Order

© 2021 Clicksee Network Co., Ltd. All Rights Reserved